ស្មាត: 010 / 069 989 222, ស៊ែលកាត: 085 / 099 989 222, មិតហ្វូន: 031 6 989 222 / 088 989 0007info@connectmcgroup.com

Electrical Equipment and Construction

ខែ​មិថុនា 16, 2020
Views: 532
លេខកូដ: 6782
ទំនាក់ទំនងព័ត៌មាន
ការពិពណ៌នា:

We are for sale

- All kinds of electrical equipment and construction

Location: Daun Keo, Takeo Province 010585

Contact Phone: 010 58 59 84/097 500 77 66

លេខទូរស័ព្ទ៖ 010 58 59 84
អាស័យដ្ឋាន៖ Daun Keo City, 21 Takeo Province
ទិន្នន័យស្រដៀងគ្នា
ផ្ញើរសារ
Login Required
រាយការណ៍ទិន្នន័យនេះ
Login Required