ស្មាត: 010 / 069 989 222, ស៊ែលកាត: 085 / 099 989 222, មិតហ្វូន: 031 6 989 222 / 088 989 0007info@connectmcgroup.com

អំពីក្រុមហ៊ុន

សួស្តី

កំពុងត្រូវការស្វែងរកព័ត៌មាននិងដំណោះស្រាយទៅលើ ការទិញ/លក់/ជួល, ជាង/សម្ភារៈសំណង់, បញ្ជីភ្នាក់ងារ, កម្ចីអចលនទ្រព្យ និងចំណូលបន្ថែម មែនទេ? សូមទាក់ទងយើងខ្ញុំឥលូវនេះ!

https://www.facebook.com/connectmc.group/

https://connectmcgroup.com/kh/

Phone: 010 / 069 989 222 (Smart); 085 / 099 989 222 (Mobitel); 031 6 989 222 , 088 989 0007 (Metfone)

ដោយក្តីគោរពពីក្រុមការងារខនិកអ៊ឹមស៊ីគ្រុប ។