ស្មាត: 010 / 069 989 222, ស៊ែលកាត: 085 / 099 989 222, មិតហ្វូន: 031 6 989 222 / 088 989 0007info@connectmcgroup.com

អំពីក្រុមហ៊ុន

សួស្តី

កំពុងត្រូវការស្វែងរកព័ត៌មាននិងដំណោះស្រាយទៅលើ ការទិញ/លក់/ជួល, ជាង/សម្ភារៈសំណង់, បញ្ជីភ្នាក់ងារ, កម្ចីអចលនទ្រព្យ និងចំណូលបន្ថែម មែនទេ? សូមទាក់ទងយើងខ្ញុំឥលូវនេះ!

https://www.facebook.com/connectmc.group/

https://connectmcgroup.com/kh/

Phone: 010 / 069 989 222 (Smart); 085 / 099 989 222 (Mobitel); 031 6 989 222 , 088 989 0007 (Metfone)

ដោយក្តីគោរពពីក្រុមការងារខនិកអ៊ឹមស៊ីគ្រុប ។

OUR SERVICES

1. BUY/SELL/RENT ទិញ/លក់/ជួល
Condo ខុនដូ
Apartment អាផាតមិន
House ផ្ទះ
Land ដី
Warehouse ឃ្លាំង
Other អចលនទ្រព្យផ្សេងៗ

2. ENGINEER វិស្វករ
Structure Engineer ជាងសំណង់
Mechanical & Electrical Engineer (M&E Engineer) ជាងទឹកភ្លើង
Decoration ជាងដេគ័រ
Design ជាងឌិហ្សាញ
Other ជាងផ្នែកផ្សេងៗ

3. MATERIAL សម្ភារៈសម្រាប់សាងសង់
Structure Engineer សម្ភារៈសំណង់
Mechanical & Electrical សម្ភារៈទឹកភ្លើង
Decoration សម្ភារៈដេគ័រ
Design សម្ភារៈឌីហ្សាញ
Other សម្ភារៈសំណង់ផ្សេងៗ

4. REAL ESTATE SERVICE សេវាអចលនទ្រព្យ
Agent ភ្នាក់ងារអចលនទ្រព្យ
Valuation ភ្នាក់ងារវាយតម្លៃអចលនទ្រព្យ
Management ភ្នាក់គ្រប់គ្រងអចលនទ្រព្យ

5. PROPERTY FINANCING ហិរញ្ញប្រទានអចលនទ្រព្យ
Property Loan កម្ចីអចលនទ្រព្យ
Renovation Loan កម្ចីជួសជុលអចលនទ្រព្យ
Bank Foreclosures អចលនទ្រព្យលក់ឡាយឡុង
Other កម្ចីផ្សេងៗ

6. NEWS & LAWS ព័ត៌មាន និង ច្បាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងអចលនទ្រព្យ
Articles related to Real Estate in Cambodia ព្រឹត្តិបត្តិព័ត៌មាន សរាចរណ៍ ប្រកាស អនុក្រឹត្យ ច្បាប់ ផ្សេងៗពាក់ព័ន្ធនឹងអចលនទ្រព្យ