សម្ភារៈសំណង់

ខែ​មេសា 30, 2020
Views: 384
Method of Payment:
  • Online Payment
  • Cash On Delivery
ទំនាក់ទំនងព័ត៌មាន
ការពិពណ៌នា:

»Location: Prey Sar Road, Thmey Village, Sangkat Dangkao, Khan Dangkor, Phnom Penh

For details: 011 352 122/010 507 878

លេខទូរស័ព្ទ៖ 011 352 122 / 010 507 878

Post New Review

Send Message
Login Required
Send Your Bid
Login Required
Report This Listing
Login Required