ស្មាត: 010 / 069 989 222, ស៊ែលកាត: 085 / 099 989 222, មិតហ្វូន: 031 6 989 222 / 088 989 0007info@connectmcgroup.com

ខែ​មិថុនា 11, 2020
Views: 285
លេខកូដ: 6458
ទំនាក់ទំនងព័ត៌មាន
ការពិពណ៌នា:

- Construct small and large constructions of all kinds

- Destroy the old house, fence, paint, decorate the square

- Learn the value of materials

- Renovated villa and flats

Contact Phone: 013 34 7777/012 355 083

លេខទូរស័ព្ទ៖ 013 34 7777
អាស័យដ្ឋាន៖ 12 Phnom Penh
ទិន្នន័យស្រដៀងគ្នា
ផ្ញើរសារ
Login Required
រាយការណ៍ទិន្នន័យនេះ
Login Required