ស្មាត: 010 / 069 989 222, ស៊ែលកាត: 085 / 099 989 222, មិតហ្វូន: 031 6 989 222 / 088 989 0007info@connectmcgroup.com

Maintenance air con

ខែ​មិថុនា 11, 2020
Views: 296
លេខកូដ: 6472
ទំនាក់ទំនងព័ត៌មាន
ការពិពណ៌នា:

Maintenance air con
- Buy and sell, Install, fix air conditioner, fridge, Laundry machine
- Get a contractor, Will fix the water and fire system
- ទីតាំង: ខណ្ឌសែនសុខ រាជធានី​ភ្នំពេញ​
Contact: 010 499 090 / 011 336 055

លេខទូរស័ព្ទ៖ 010 499 090 / 011 336 055
អាស័យដ្ឋាន៖ រាជធានី​ភ្នំពេញ​
ប្រភេទ:   
ទិន្នន័យស្រដៀងគ្នា
ផ្ញើរសារ
Login Required
រាយការណ៍ទិន្នន័យនេះ
Login Required