ភ្នាក់ងារអចលនទ្រព្យ

ខែ​កក្កដា 1, 2020
Views: 456
Method of Payment:
  • Online Payment
  • Cash On Delivery
ទំនាក់ទំនងព័ត៌មាន
ការពិពណ៌នា:

Location: Building 92AB, Street 289, Sangkat Boeung Kak 2, Khan Toul Kork, Phnom Penh

ទំនាក់ទំនង: 016 999 519/017 999 519/023 880 995

លេខទូរស័ព្ទ៖ 023 880 995
គេហទំព័រ៖

Post New Review

Send Message
Login Required
Send Your Bid
Login Required
Report This Listing
Login Required