ទិញផ្ទះ

ខែ​តុលា 26, 2020
Views: 133
ប្រភេទទ្រព្យសម្បត្តិ: ផ្ទះ
ទំនាក់ទំនងព័ត៌មាន
ការពិពណ៌នា:

ទិញផ្ទះ
- ឈ្មោះ: ដារីយ៉ា
- ប្រភេទទ្រព្យសម្បត្តិ: ផ្ទះ
- ទីតាំង: រាជធានី​ភ្នំពេញ​
សូមទូរស័ព្ទមកលេខ: 081 323 688

លេខទូរស័ព្ទ៖ 081 323 688
អាស័យដ្ឋាន៖ រាជធានី​ភ្នំពេញ​
ប្រភេទ:      

Post New Review

Send Message
Login Required
Send Your Bid
Login Required
Report This Listing
Login Required