ស្មាត: 010 / 069 989 222, ស៊ែលកាត: 085 / 099 989 222, មិតហ្វូន: 031 6 989 222 / 088 989 0007info@connectmcgroup.com

សម្ភារៈសំណង់

ខែ​មិថុនា 16, 2020
Views: 580
លេខកូដ: 6748
ទំនាក់ទំនងព័ត៌មាន
ការពិពណ៌នា:

សម្ភារៈសំណង់
- Celling-AMF-Wall-Heradesign
- Sound-absorption
- Location: Sangkat Veal Sbov, Khan Chbar Ampov, Phnom Penh
Contact: 016 800 929/ 096 332 2339

លេខទូរស័ព្ទ៖ 016 800 929
អាស័យដ្ឋាន៖ រាជធានី​ភ្នំពេញ​
ទិន្នន័យស្រដៀងគ្នា
ផ្ញើរសារ
Login Required
រាយការណ៍ទិន្នន័យនេះ
Login Required