ស្មាត: 010 / 069 989 222, ស៊ែលកាត: 085 / 099 989 222, មិតហ្វូន: 031 6 989 222 / 088 989 0007info@connectmcgroup.com

សម្ភារៈសំណង់

ខែ​មិថុនា 16, 2020
Views: 669
លេខកូដ: 6766
ទំនាក់ទំនងព័ត៌មាន
ការពិពណ៌នា:

សម្ភារៈសំណង់
- Available in all kinds of Construction Material
- ទីតាំង: រាជធានី​ភ្នំពេញ​
Contact: 010 413 444 /011 290 490

លេខទូរស័ព្ទ៖ 010 413 444 / 011 290 490
អាស័យដ្ឋាន៖ 12 Phnom Penh
ទិន្នន័យស្រដៀងគ្នា
ផ្ញើរសារ
Login Required
រាយការណ៍ទិន្នន័យនេះ
Login Required