ស្មាត: 010 / 069 989 222, ស៊ែលកាត: 085 / 099 989 222, មិតហ្វូន: 031 6 989 222 / 088 989 0007info@connectmcgroup.com

សម្ភារៈសំណង់

ខែ​មិថុនា 16, 2020
Views: 570
លេខកូដ: 6763
ទំនាក់ទំនងព័ត៌មាន
ការពិពណ៌នា:

We are for sale

- Electrical accessories

- Water units

- All kinds of building materials and accessories

Location: Sangkat Dangkao, Khan Dangkor, Phnom Penh

Contact Phone: 086 892 767/092 892 767

លេខទូរស័ព្ទ៖ 092 892 767€‹
ទិន្នន័យស្រដៀងគ្នា
ផ្ញើរសារ
Login Required
រាយការណ៍ទិន្នន័យនេះ
Login Required