ស្មាត: 010 / 069 989 222, ស៊ែលកាត: 085 / 099 989 222, មិតហ្វូន: 031 6 989 222 / 088 989 0007info@connectmcgroup.com

សម្ភារៈ​សំណង់

ខែ​មិថុនា 16, 2020
Views: 555
លេខកូដ: 6752
ទំនាក់ទំនងព័ត៌មាន
ការពិពណ៌នា:

We are for sale

- All kinds of construction materials

- Ironware

Location: Boeng Kengkang 3, Khan Chamkarmon

Contact Phone: 017 52 52 11/011 52 52 11

លេខទូរស័ព្ទ៖ 011 52 52 11
ទិន្នន័យស្រដៀងគ្នា
ផ្ញើរសារ
Login Required
រាយការណ៍ទិន្នន័យនេះ
Login Required