ស្មាត: 010 / 069 989 222, ស៊ែលកាត: 085 / 099 989 222, មិតហ្វូន: 031 6 989 222 / 088 989 0007info@connectmcgroup.com

សម្ភារៈ​សំណង់

ខែ​មិថុនា 16, 2020
Views: 729
លេខកូដ: 6750
ទំនាក់ទំនងព័ត៌មាន
ការពិពណ៌នា:

We are for sale

- Plumbing, plastics and all kinds of water

- All kinds of construction materials

Location: Veal Veng District, Pursat Province

Contact Phone: 078 33 55 90

លេខទូរស័ព្ទ៖ 078 33 55 90 
អាស័យដ្ឋាន៖ Veal Veng District, 15 Pursat Province
ទិន្នន័យស្រដៀងគ្នា
ផ្ញើរសារ
Login Required
រាយការណ៍ទិន្នន័យនេះ
Login Required