ស្មាត: 010 / 069 989 222, ស៊ែលកាត: 085 / 099 989 222, មិតហ្វូន: 031 6 989 222 / 088 989 0007info@connectmcgroup.com

សម្ភារៈអគ្គិសនី

ខែ​មិថុនា 16, 2020
Views: 691
លេខកូដ: 6785
ទំនាក់ទំនងព័ត៌មាន
ការពិពណ៌នា:

We are for sale

- Kinds of electrical equipment

Location: ខេត្តបាត់ដំបង

Contact Phone: 095 78 74 74

លេខទូរស័ព្ទ៖ 095 78 74 74
អាស័យដ្ឋាន៖ Ek Phnom District, 02 Battambang Province
ទិន្នន័យស្រដៀងគ្នា
ផ្ញើរសារ
Login Required
រាយការណ៍ទិន្នន័យនេះ
Login Required