ស្មាត: 010 / 069 989 222, ស៊ែលកាត: 085 / 099 989 222, មិតហ្វូន: 031 6 989 222 / 088 989 0007info@connectmcgroup.com
  • ទំព័រដើម
  • » ជាងផ្សារដែកគ្រប់ប្រភេទ Electric Welding Service

ជាងផ្សារដែកគ្រប់ប្រភេទ Electric Welding Service

ខែ​មិថុនា 11, 2020
Views: 1046
លេខកូដ: 6474
ទំនាក់ទំនងព័ត៌មាន
ការពិពណ៌នា:

ជាងផ្សារដែកគ្រប់ប្រភេទ

- ផ្សារដែក ផ្សាដំបូលគ្រប់ប្រភេទ - ធ្វើបង្អួច - បង្កាន់ដៃដែក - ធ្វើរបងដែក - ធ្វើផ្ទាំងប៉ាណូគ្រប់ប្រភេទ លេខទូរស័ព្ទទំនាក់ទំនង៖ 092 959 829 / 097 99 78 821


Electric Welding Service

- All kinds of weld roofing

- Do the windows

- Metal Receipts

- Make a metal fence

- Making all kinds of billboards

Contact phone number: 092 959 829/097 99 78 821

លេខទូរស័ព្ទ៖ 092 959 829/097 99 78 821
អាស័យដ្ឋាន៖ 12 Phnom Penh
ប្រភេទ:      
ទិន្នន័យស្រដៀងគ្នា
ផ្ញើរសារ
Login Required
រាយការណ៍ទិន្នន័យនេះ
Login Required