ស្មាត: 010 / 069 989 222, ស៊ែលកាត: 085 / 099 989 222, មិតហ្វូន: 031 6 989 222 / 088 989 0007info@connectmcgroup.com

អ្នកម៉ៅការសាងសង់  Lintel Construction

ខែ​មិថុនា 11, 2020
Views: 780
លេខកូដ: 6469
ទំនាក់ទំនងព័ត៌មាន
ការពិពណ៌នា:

Lintel Construction

អ្នកម៉ៅការសាងសង់

- ម៉ៅការសំណង់   Sub-Construction

- ការងារជួសជុល   Renovation

- គូសប្លង់គ្រឿងបង្គុំ   Structural Drawing

- គូសប្លង់ស្ថាបត្យកម្ម    Architectural Drawing

- គណនាបរិមាណការងារ  Bill of Quantity

-ការងារភ្លើង និងទឹក   Electrical & Plumber

ទំនាក់ទំនង: 016 713 974 / 076 777 12 35

លេខទូរស័ព្ទ៖ 016 713 974 / 076 777 12 35
អាស័យដ្ឋាន៖ 12 Phnom Penh
ទិន្នន័យស្រដៀងគ្នា
ផ្ញើរសារ
Login Required
រាយការណ៍ទិន្នន័យនេះ
Login Required