ស្មាត: 010 / 069 989 222, ស៊ែលកាត: 085 / 099 989 222, មិតហ្វូន: 031 6 989 222 / 088 989 0007info@connectmcgroup.com

Maintenance air con

ខែ​មិថុនា 11, 2020
Views: 98
លេខកូដ: 6457
ទំនាក់ទំនងព័ត៌មាន
ការពិពណ៌នា:

Maintenance air con

- Available for sale, installation, cleaning, air conditioning, refrigerator, washing machine and all types of security camera installation

- Location: St 271, Sangkat Phsar Daeum Thkov, Khan Chamkar Mon, Phnom Penh

Contact: 092 969 894 / 093 969 894

លេខទូរស័ព្ទ៖ 092 969 894 / 093 969 894
អាស័យដ្ឋាន៖ រាជធានី​ភ្នំពេញ​
ប្រភេទ:   
ទិន្នន័យស្រដៀងគ្នា
ផ្ញើរសារ
Login Required
រាយការណ៍ទិន្នន័យនេះ
Login Required