ស្មាត: 010 / 069 989 222, ស៊ែលកាត: 085 / 099 989 222, មិតហ្វូន: 031 6 989 222 / 088 989 0007info@connectmcgroup.com
  • ទំព័រដើម
  • » អ្នកថែទាំម៉ាស៊ីនត្រជាក់ Maintenance air con

អ្នកថែទាំម៉ាស៊ីនត្រជាក់ Maintenance air con

ខែ​មិថុនា 11, 2020
Views: 701
លេខកូដ: 6461
ទំនាក់ទំនងព័ត៌មាន
ការពិពណ៌នា:

អ្នកថែទាំម៉ាស៊ីនត្រជាក់

- មានជួសជុលម៉ាស៊ីនត្រជាក់ លាងម៉ាស៊ីនត្រជាក់ទាំងអស់។

- ទីតាំង៖ សង្កាត់ស្ទឹងមានជ័យ ខណ្ឌមានជ័យ រាជធានីភ្នំពេញ ទំនាក់ទំនង៖ 078 979 751 / 093 495 434

Maintenance air con
- There is air conditioning repair, Wash all air conditioners.
- ទីតាំង: សង្កាត់ស្ទឹងមានជ័យ ខណ្ឌមានជ័យ រាជធានី​ភ្នំពេញ​
Contact: 078 979 751 / 093 495 434

លេខទូរស័ព្ទ៖ 78 979 751 / 093 495 434
អាស័យដ្ឋាន៖ រាជធានី​ភ្នំពេញ​
ទិន្នន័យស្រដៀងគ្នា
ផ្ញើរសារ
Login Required
រាយការណ៍ទិន្នន័យនេះ
Login Required