ស្មាត: 010 / 069 989 222, ស៊ែលកាត: 085 / 099 989 222, មិតហ្វូន: 031 6 989 222 / 088 989 0007info@connectmcgroup.com

Maintenance air con

ខែ​មិថុនា 11, 2020
Views: 125
លេខកូដ: 6461
ទំនាក់ទំនងព័ត៌មាន
ការពិពណ៌នា:

Maintenance air con
- There is air conditioning repair, Wash all air conditioners.
- ទីតាំង: សង្កាត់ស្ទឹងមានជ័យ ខណ្ឌមានជ័យ រាជធានី​ភ្នំពេញ​
Contact: 078 979 751 / 093 495 434

លេខទូរស័ព្ទ៖ 78 979 751 / 093 495 434
អាស័យដ្ឋាន៖ រាជធានី​ភ្នំពេញ​
ប្រភេទ:   
ទិន្នន័យស្រដៀងគ្នា
ផ្ញើរសារ
Login Required
រាយការណ៍ទិន្នន័យនេះ
Login Required