ស្មាត: 010 / 069 989 222, ស៊ែលកាត: 085 / 099 989 222, មិតហ្វូន: 031 6 989 222 / 088 989 0007info@connectmcgroup.com

Maintenance air con

ខែ​មិថុនា 11, 2020
Views: 179
លេខកូដ: 6470
ទំនាក់ទំនងព័ត៌មាន
ការពិពណ៌នា:

Maintenance air con
- Install, maintain and repair air conditioner,set up a home and electrical grid
- ទីតាំង: ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ
Contact: 017 440 985 / 098 573 895

លេខទូរស័ព្ទ៖ 017 440 985 / 098 573 895
អាស័យដ្ឋាន៖ 01 Banteay Meanchey​ Province
ប្រភេទ:   
ទិន្នន័យស្រដៀងគ្នា
ផ្ញើរសារ
Login Required
រាយការណ៍ទិន្នន័យនេះ
Login Required