ស្មាត: 010 / 069 989 222, ស៊ែលកាត: 085 / 099 989 222, មិតហ្វូន: 031 6 989 222 / 088 989 0007info@connectmcgroup.com

ភ្នាក់ងារអចលនទ្រព្យ

ខែ​មិថុនា 29, 2020
Views: 1662
លេខកូដ: 7723
ទំនាក់ទំនងព័ត៌មាន
ការពិពណ៌នា:

We provide:

- Providing real estate advice

- Marketing of development plots

- Buy all kinds of houses and houses

- Acquire, sell and rent real estate

ទំនាក់ទំនង: 0965264646 / 085222191 / 0979819786

លេខទូរស័ព្ទ៖ 0965264646
អាស័យដ្ឋាន៖ 12 Phnom Penh
ទិន្នន័យស្រដៀងគ្នា
ផ្ញើរសារ
Login Required
រាយការណ៍ទិន្នន័យនេះ
Login Required