ភ្នាក់ងារអចលនទ្រព្យ

រាជធានី​ភ្នំពេញ​
ខែ​មិថុនា 29, 2020
Views: 616
ទំនាក់ទំនងព័ត៌មាន
ការពិពណ៌នា:

We provide:

- Providing real estate advice

- Marketing of development plots

- Buy all kinds of houses and houses

- Acquire, sell and rent real estate

ទំនាក់ទំនង: 0965264646 / 085222191 / 0979819786

លេខទូរស័ព្ទ៖ 0965264646
អាស័យដ្ឋាន៖ រាជធានី​ភ្នំពេញ​

Post New Review

Send Message
Login Required
Send Your Bid
Login Required
Report This Listing
Login Required